W dniu 10 maja 2013 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie konferencja naukowa pt. „Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki” rozpoczęła uroczystości związane z 60-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych. Konferencja została objęta honorowymi patronatami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie. Uczelnię reprezentowali prof. dr hab. Wiesław Bielawski – prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Bogdan Klepacki – prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Jan Niemiec – prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Marek Szyndel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej, dr inż. Władysław W. Skarżyński – kanclerz SGGW, prof. Kazimierz Banasik – Pełnomocnika Rektora SGGW ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych, prof. Andrzej Lenart, Pełnomocnik Rektora SGGW ds. Współpracy z Gospodarką. Uczestnictwo w konferencji było udziałem władz dziekańskich, kadry naukowej, studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz dziekanów wydziałów uczelni, studentów i pracowników administracji centralnej. Konferencję jubileuszową zaszczycili swoją obecnością byli rektorzy SGGW w Warszawie: prof. Henryk Jasiorowski dr h.c., prof. Jan Górecki, dr h. c. oraz prof. Tomasz Borecki – Doradca w Kancelarii Prezydenta RP.

Na uroczystości 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych przybyło bardzo wiele znakomitych gości reprezentujących instytucje i urzędy państwowe, krajowe i zagraniczne uczelnie i instytuty naukowe oraz przedsiębiorstwa współpracujące z wydziałem, a także posłowie do polskiego i europejskiego parlamentu. Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu. W konferencji uczestniczył Poseł do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski będący absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, podobnie jak dr Zofia Krzyżanowska – Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat medialny konferencji sprawowała Telewizja Polska S. A., a w konferencji uczestniczyli Marian Zalewski członek zarządu TVP S. A oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP Stanisław Jekiełek.

Uroczystości otworzył Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do historii Wydziału, dokonań naukowych i dydaktycznych oraz perspektyw rozwoju. Profesor Wiesław Bielawski, prorektor ds. rozwoju otwierając konferencję powiedział, że „Jubileusz 60-tej rocznicy powołania Wydziału Nauk Ekonomicznych to święto wszystkich pracowników, studentów i absolwentów wydziału, ale także całej społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych miał i nadal ma znaczący wpływ na rozwój nie tylko naszej uczelni, ale także nauk ekonomicznych w skali europejskiej i światowej. O znaczeniu wydziału dla nauki, edukacji i gospodarki zaświadcza cała jego sześćdziesięcioletnia historia i ludzie, którzy go kształtowali i nadal dążą do jego ciągłego rozwoju”.

Panel 1 konferencji zatytułowany „Wyzwania dla nauk ekonomiczno-rolniczych” prowadzili dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska i dr hab. Jakub Kraciuk. W trakcie obrad przedstawiono różne aspekty rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych należących do tzw. ekonomik szczegółowych. Wielki wkład w rozwój tych nauk wnieśli prekursorzy Wydziału Nauk Ekonomicznych, znamienici profesorowie m.in. prof. Michał Oczapowski, prof. Władysław Grabski, prof. Stefan Ignar, prof. Ryszard Manteuffel.

Ich dzieło jest kontynuowane współcześnie przez profesorów i innych pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych, zatrudnionych w pięciu katedrach wydziału. Badania prowadzone obecnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych obejmują różne dyscypliny ekonomiczne, są wielokierunkowe jednak główny nacisk położony jest na ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

W ramach panelu 1 prelegenci ukazali wyzwania stojące przed naukami ekonomiczno-rolniczymi w różnych aspektach ich rozwoju. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW, przedstawiła referat na temat „Rolnictwo, jako źródło dóbr publicznych”, w którym ukazano wieloaspektowość problemu dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo. Prof. Daniłowska przedstawiła koncepcję dóbr publicznych według głównych teorii ekonomicznych oraz ekonomistów zajmujących się problemami celu i zakresu wydatków państwa oraz opodatkowania. Ważną tezą wystąpienia było sformułowanie przesłanek postrzegania rolnictwa jako potencjalnego źródła wielu dóbr publicznych. Zależność ta według prof. Daniłowskiej jest istotna zwłaszcza w sytuacji ograniczoności środków na szczeblu lokalnym oraz globalnym, gdy pojawia się problem alokacji tych ograniczonych środków miedzy „konkurujące” o nie dobra publiczne. Rozwiązania powyższych dylematów są udziałem współczesnych nurtów ekonomii, a szczególnie teorii wyboru publicznego, której założenia mogą być szczególnie pomocne w zbadaniu mechanizmów alokacji i ich oceny.

Prof. dr hab. Henryk Runowski w referacie pt „Zmiany w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolniczych” przedstawił kierunki zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych w długim okresie oraz dokonał oceny osiąganych rezultatów produkcyjno-ekonomicznych. Profesor Runowski przedstawił istotę funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych w zmiennym otoczeniu. Na skutek zachodzących w nim przemian przedsiębiorstwa rolne realizują określone procesy dostosowawcze do nowych warunków gospodarowania. Dostosowania te obejmują zmiany w organizacji przedsiębiorstw, stosowanych technologiach produkcji, a także ekonomice przedsiębiorstw. Zaprezentowane badania wykazały, że trafne dostosowywanie przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia sprzyja poprawie wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych.

Prof. dr hab. Marian Podstawka przedstawił referat pt „Nowe problemy opodatkowania rolnictwa w Polsce” w którym zaprezentował ocenę skutków finansowych zastąpienia podatku rolnego od gruntów podatkiem dochodowym od dochodów z działalności rolniczej oraz wskazał główne trudności i problemy związane z tymi zmianami. Na podstawie badań, którymi objęto 9732 gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną w ramach systemu FADN stwierdzono, iż obciążenia dochodów gospodarstw rolnych podatkiem dochodowym spowodowałoby znaczny wzrost ciężaru podatkowego, który dla większości gospodarstw byłby destrukcyjny.

Prof. dr hab. Stanisław Stańko zaprezentował referat pt „Zmiany na podstawowych rynkach rolnych – przeszłość i projekcje rozwoju”. Główną tezą wystąpienia prof. Stańko było postrzeganie polskiego rolnictwa jako istotnego elementu głównych procesów gospodarczych oraz poszukiwanie prawidłowości rozwoju, sformułowanych na podstawie dotychczasowych doświadczeń światowych obejmujących także nasze rolnictwo. W swoim wystąpieniu profesor wykorzystał model formalny równowagi cząstkowej (Agmemod), który jest modelem ekonometrycznym, dynamicznym, wieloproduktowym, który przy rozwiązaniu uwzględnia równowagę cząstkową na poszczególnych rynkach. Profesor Stańko przedstawił kierunki zmian na rynkach rolnych przyjmując szereg założeń np. dotyczących kształtowania się warunków przyrodniczo-klimatycznych w okresie wegetacji, zmiennych makroekonomicznych polityki rolnej. Wyznaczone projekcje bazowe wskazują kierunki zmian wokół, których będą się kształtować w przyszłości kategorie rynkowe.

Dr Ewa Stawicka przedstawiła referat pt „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich”, w którym odniosła się do znaczenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw CSR (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) oraz zasad ich realizacji w poszczególnych obszarach. Dr Stawicka sformułowała wnioski w ramach realizowanego projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na podstawie badań stwierdzono, że w sektorze MŚP występował brak przekonania co do odpowiedzialności i etyki w działalności gospodarczej, a sama koncepcja CSR nie była powszechnienie znana, nawet na poziomie deklaracji, co potwierdza, że poziom świadomości był niewielki. Najwięcej na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie wiedzieli przedsiębiorcy z wyższym poziomem wykształcenia, częściej reprezentowali przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa przemysłowego. Ta grupa posiadała najczęściej udokumentowane i mierzalne cele w zakresie CSR. Cześć przedsiębiorców postrzegała istotę CSR, jako sponsoring i działania charytatywne (47%). Większość przedsiębiorców nie wykazywało nastawienia pro środowiskowego, nawet w stosunku do oszczędności energii czy wody, co potwierdza, że niezbędna jest edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie CSR, a ich brak jest główną barierą we wdrażaniu zasad.

Panel 2 zatytułowany – Praktyka nauce – nauka praktyce prowadzili dr Nina Drejerska i dr hab. Ludwik Wicki. Uczestnikami panelu byli mgr Ignacy Przybyłek, mgr Joanna Brzozowska, dr inż. Dariusz Nieć oraz Mgr Tadeusz Nosek. Prelegenci będący absolwentami Wydziału Nauk Ekonomicznych przedstawili informacje nawiązujące do przebiegu pracy zawodowej oraz swoich doświadczeń w tym zakresie. W swoich wystąpieniach zaprezentowali swoje drogi zawodowe, ocenili jak wiedza, doświadczenie i umiejętności zdobyte na Wydziale Nauk Ekonomicznych wpłynęły na karierę zawodową.

Konferencja „Nauki Ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki” jest czytelnym obrazem rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych w ciągu 60 lat swojego istnienia. Jego struktura, oferta dydaktyczna i badawcza ewoluowały w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby gospodarki.

 

Patronat honorowy:

Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
JM Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Patronat medialny:

Sponsorzy:

  Producent margaryny  

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Konferencja „Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi